Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Information om Skyddsrum i vår fastighet

I Fatburs Kvarngata 2 och 4, våning -1 och -2, finns skyddsrum för max 600 personer. Skyddsrummen inspekterades av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) två år sen och fick godkände.Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand fastighetsägaren (vår bostadsrättförening) eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet. Enligt MSB, är det nu inte aktuellt att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. För mer information om skyddsrum, kan man läsa på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

Förutom skyddsrum i vår fastighet, finns det också skyddsrum på Fatburs Kvarngata 16–18, 26–28, Rosenlundsgatan och runtikring. Föreningen har tyvärr ingen möjlighet att visa utomstående våra skyddsrum.

Upp